Zantes.pl

Bezpieczne płatności
Dowiedz się więcej »

Jesteś w: Zestawy

Historia. Zestaw maturalny

Historia. Zestaw maturalny
Wydawca: Marekas
Język: polski
Rozmiar: 392 MB
Długość: 14 h 15 min
Typ: pełna wersja
Ocena:
Komentarzy: 4
Cena: 54,90
(zawiera VAT)
Format: MP3
Dostawa: pobranie pliku
Czas realizacji: od 3 minut do 3 dni
(w zależności od formy płatności). Szczegóły »

Tylko w Zantes.pl
Historia. Zestaw maturalny - audiobook
możesz otrzymać już 3 minuty po opłaceniu zamówienia!

Zestaw zawiera opracowanie materiału z zakresu historii Polski oraz historii powszechnej począwszy od starożytności do wieku XX.

Pomocny dla słuchacza jest jednolity układ treści każdego rozdziału, który oprócz najważniejszych wydarzeń o charakterze społeczno – politycznym, obejmuje także zagadnienia gospodarcze, religijne oraz najistotniejsze informacje z dziedziny kultury, sztuki i osiągnięć naukowych.

Prezentowany materiał historyczny można bez żadnych obaw polecić zarówno uczniom, przygotowującym się do matury z historii, jak i tym wszystkim, którzy chcieliby uporządkować posiadaną już wiedzę historyczną.

Spis treści:

#1. Starożytność

 • 1. Cywilizacje "Żyznego Półksiężyca"
 • 2. Cywilizacja Sumerów
 • 3. Babilon. Asyria. Fenicja. Izrael
 • 4. Persja
 • 5. Egipt
 • 6. Cywilizacje Dalekiego Wschodu – Indie i Chiny
 • 7. Kultura minojska i Kultura mykeńska
 • 8. Grecja
 • 9. Sparta
 • 10. Ateny
 • 11. Wielka kolonizacja grecka
 • 12. Wojny Greków z Persami w V wieku p.n.e. Wojna peloponeska
 • 13. Wierzenia Greków. Igrzyska sportowe w Grecji
 • 14. Kultura i sztuka helleńska
 • 15. Monarchia Aleksandra Wielkiego
 • 16. Kultura hellenistyczna
 • 17. Rzym
 • 18. Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
 • 19. Bibliografia


#2. Średniowiecze powszechne

 • 1. Charakterystyka okresu Średniowiecza
 • 2. Cesarstwo Bizantyjskie
 • 3. Cywilizacja Arabów i kultura Islamu
 • 4. Państwo Merowingów i przejęcie władzy przez Karolingów
 • 5. Ekspansja monarchii Karola Wielkiego
 • 6. „Renesans karoliński” i jego przejawy
 • 7. Traktat w Verdun i upadek monarchii karolińskiej
 • 8. Powstanie pierwszych państw słowiańskich
 • 9. Państwa Europy Środkowo – Wschodniej w Średniowieczu. Ruś Kijowska. Państwo Moskiewskie. Czechy. Węgry. Litwa
 • 10. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
 • 11. Konflikty miedzy papiestwem a cesarstwem w średniowiecznej Europie
 • 12. Krucjaty. Geneza i charakter krucjat. Krucjaty na Bliskim Wschodzie
 • 13. Normanowie. Podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę
 • 14. System feudalny w średniowiecznej Europie
 • 15. Przemiany gospodarcze na zachodzie Europy od XI do XIII wieku
 • 16. Urbanizacja Europy i powstanie cywilizacji miejskiej
 • 17. Kształtowanie się monarchii stanowych i początki parlamentaryzmu w Anglii i Francji
 • 18. Rozkwit kultury średniowiecznej od XI o XIV wieku. Styl romański i styl gotycki
 • 19. Kryzys społeczno – gospodarczy i polityczny w Europie Zachodniej w XIV i XV wieku
 • 20. Bibliografia


#3. Polska Piastów

 • 1. Okoliczności powstania państwowości polskiej
 • 2. Kształtowanie się państwa polskiego za panowania Mieszka I
 • 3. Polska za panowania Bolesława Chrobrego
 • 4. Kryzys państwowości polskiej w XI wieku
 • 5. Panowanie Kazimierza Odnowiciela i odbudowa państwowości polskiej
 • 6. Polityka zagraniczna Bolesława Śmiałego
 • 7. Polska za panowania Władysława Hermana
 • 8. Polska w okresie rządów Bolesława Krzywoustego
 • 9. Organizacja państwa wczesnopiastowskiego
 • 10. Rozbicie dzielnicowe na ziemiach polskich w XII i XIII wieku
 • 11. Lokacja wsi – kolonizacja wiejska na ziemiach polskich. Lokacja miast na prawie niemieckim
 • 12. Czynniki zjednoczeniowe ziem polskich w XIII wieku
 • 13. Polska za panowania dynastii Przemyślidów
 • 14. Walka Łokietka o odbudowę Królestwa Polskiego
 • 15. Polityka zagraniczna Władysława Łokietka
 • 16. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego
 • 17. Początki monarchii stanowej w Polsce
 • 18. Korona Królestwa Polskiego
 • 19. Kultura i sztuka w Polsce piastowskiej
 • 20. Bibliografia


#4. Polska Jagiellonów

 • 1. Polska w okresie panowania Andegawenów
 • 2. Unia polsko – litewska w Krewie w roku 1385
 • 3. Unia wileńsko – radomska w 1401 roku i zawarcie unii w Horodle w 1413 roku
 • 4. Druga unia polsko – węgierska w latach 1440 – 1444
 • 5. Konflikty polsko – krzyżackie w XV wieku
 • 6. Ruch husycki na ziemiach polskich w XV wieku
 • 7. Polityka dynastyczna Jagiellonów w XV i na początku XVI wieku
 • 8. Charakterystyka stanu szlacheckiego w XV i w XVI wieku
 • 9. Najważniejsze przywileje szlacheckie od XIV do XVI wieku
 • 10. Najważniejsze instytucje polityczne demokracji szlacheckiej do 1572 roku
 • 11. Ruch egzekucyjny
 • 12. Problemy polityki wewnętrznej Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta
 • 13. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
 • 14. Zawarcie polsko – litewskiej unii realnej w Lublinie w 1569 roku
 • 15. Reformacja i kontrreformacja w Polsce w XVI wieku
 • 16. Zmiany w organizacji państwa w okresie wolnych elekcji
 • 17. Polska w okresie panowania Henryka Walezego
 • 18. Reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna Stefana Batorego
 • 19. Kultura, sztuka i nauka okresu Renesansu w Polsce
 • 20. Bibliografia


#5. Dzieje powszechne. Wiek XVI i XVII

 • 1. Kultura Renesansu w Europie
 • 2. Reformacja i wojny religijne w Europie w XVI wieku
 • 3. Kontrreformacja w Europie i jej najważniejsze przejawy
 • 4. Cywilizacje pozaeuropejskie w XVI i w XVII wieku. Cywilizacje Ameryki Łacińskiej – Aztekowie, Majowie i Inkowie
 • 5. Cywilizacje Chin i Japonii w XVI i XVII wieku
 • 6. Wielkie wyprawy geograficzne przełomu XV i XVI wieku. Podłoże wypraw
 • 7. Przebieg i konsekwencje wypraw geograficznych
 • 8. Dualizm w rozwoju gospodarczym Europy
 • 9. Wojna trzydziestoletnia w Europie w latach 1618 – 1648
 • 10. Monarchia absolutna we Francji w okresie panowania Ludwika XIII i Ludwika XIV
 • 11. Rewolucja w Anglii w XVII wieku
 • 12. Kultura Baroku w Europie
 • 13. Bibliografia


#6. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku

 • 1. Rzeczpospolita w okresie panowania dynastii Wazów – problemy wewnętrzne
 • 2. Rządy Zygmunta III Wazy w latach 1587 – 1632
 • 3. Polska za panowania Władysława IV Wazy w latach 1632 – 1648
 • 4. Polityka wewnętrzna Jana Kazimierza w latach 1648 – 1668
 • 5. Polska za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego
 • 6. Wojny ze Szwecją w pierwszej połowie XVII wieku
 • 7. „Potop” szwedzki w latach 1655 – 1660
 • 8. Konflikt polsko – rosyjski w pierwszej połowie XVII wieku
 • 9. Stosunki polsko – kozackie do 1648 roku
 • 10. Powstanie Chmielnickiego w 1648 roku
 • 11. Wojny polsko – rosyjskie w drugiej połowie XVII wieku
 • 12. Wojny Rzeczpospolitej z Turcją w XVII wieku
 • 13. Gospodarka folwarczno – pańszczyźniana w Polsce
 • 14. Kryzys Rzeczpospolitej pod koniec XVII wieku
 • 15. Barok w Polsce. Sarmatyzm
 • 16. Bibliografia


#7. Dzieje powszechne i historia Polski w XVIII wieku

 • 1. Geneza, charakter i następstwa rewolucji przemysłowej w Europie. Nowe doktryny ekonomiczne
 • 2. Oświecenie w Europie – podłoże filozoficzne, kultura i sztuka
 • 3. Oświecenie w Polsce
 • 4. Absolutyzm oświecony w Austrii w XVIII wieku
 • 5. Absolutyzm oświecony w Prusach w XVIII wieku
 • 6. Rosja za panowania Piotra I Wielkiego i Katarzyny II Wielkiej
 • 7. Charakterystyka sytuacji wewnętrznej i położenia międzynarodowego Rzeczpospolitej w czasach saskich
 • 8. Reformy sejmu konwokacyjnego w 1764 roku
 • 9. Podłoże i następstwa I rozbioru Polski w 1772 roku
 • 10. Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku
 • 11. Podłoże i bezpośrednie następstwa II rozbioru Polski w 1793 roku
 • 12. Insurekcja kościuszkowska w 1794 roku i trzeci rozbiór Polski w roku 1795
 • 13. Społeczeństwo i gospodarka Polski w okresie rządów dynastii Wettinów
 • 14. Sytuacja gospodarczo–społeczna Polski w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • 15. Wielka rewolucja burżuazyjna we Francji w XVIII wieku. Geneza rewolucji francuskiej
 • 16. Najważniejsze etapy rewolucji burżuazyjnej we Francji
 • 17. Francja w okresie Dyrektoriatu i Konsulatu
 • 18. Bibliografia


#8. Dzieje powszechne. Wiek XIX

 • 1. Europa w okresie dominacji Francji
 • 2. Kongres wiedeński w latach 1814 – 1815
 • 3. Sytuacja polityczna w Europie w latach 1815 – 1848
 • 4. „Wiosna Ludów” w Europie w 1848 roku
 • 5. Wojna krymska i jej następstwa
 • 6. Rosja w XIX wieku: problemy polityki wewnętrznej
 • 7. Zjednoczenie Włoch
 • 8. Zjednoczenie Niemiec
 • 9. Komuna Paryska w 1871 roku
 • 10. Stany Zjednoczone w XVIII i w XIX wieku. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • 11. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • 12. Przemiany gospodarczo – społeczne w Europie w drugiej połowie XIX wieku. Walka kobiet o równouprawnienie
 • 13. Ruch robotniczy w Europie przełomu XIX i XX wieku
 • 14. System kolonialny na świecie od XVIII do przełomu XIX i XX wieku
 • 15. Bibliografia


#9. Historia Polski. Wiek XIX

 • 1. Legiony Polskie we Włoszech
 • 2. Sprawa polska w polityce Napoleona w latach 1807 – 1815
 • 3. Księstwo Warszawskie
 • 4. Udział Polaków w wojnach napoleońskich
 • 5. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim
 • 6. Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830. Sytuacja polityczna w Królestwie Kongresowym
 • 7. Sytuacja społeczno – gospodarcza i kulturalna Królestwa Polskiego
 • 8. Sytuacja społeczno – gospodarcza i polityczna Polaków w zaborze pruskim w pierwszej połowie XIX wieku
 • 9. Sytuacja gospodarczo – społeczna i polityczna Polaków w zaborze austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku
 • 10. Powstanie Listopadowe 1830 roku
 • 11. Wielka Emigracja i jej związki z krajem
 • 12. Powstanie Krakowskie 1846 roku i rabacja chłopska w Galicji
 • 13. Udział Polaków w europejskiej "Wiośnie Ludów". "Wiosna Ludów" na ziemiach polskich
 • 14. Geneza wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku
 • 15. Przebieg, charakter i bezpośrednie następstwa Powstania Styczniowego
 • 16. Sytuacja polityczna Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim w drugiej połowie XIX wieku
 • 17. Autonomia galicyjska i jej przejawy
 • 18. Powstawanie nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku
 • 19. Bibliografia


#10. Dzieje powszechne. Wiek XX

 • 1. Geneza wybuchu I wojny światowej
 • 2. Przebieg i charakter działań wojennych w latach 1914 – 1918
 • 3. Imperium rosyjskie w latach 1904 – 1918. Dwie rewolucje w Rosji w 1917 roku
 • 4. System wersalsko – waszyngtoński na Świecie po zakończeniu wojny
 • 5. Wielki kryzys gospodarczy na Świecie w latach 1929 – 1933
 • 6. Faszyzm we Włoszech
 • 7. Powstanie III Rzeszy Niemieckiej
 • 8. Dyktatura Stalina w Związku Radzieckim
 • 9. Sytuacja międzynarodowa w Europie w Dwudziestoleciu Międzywojennym
 • 10. Podłoże wybuchu Drugiej Wojny Światowej
 • 11. Najważniejsze etapy i przełomowe momenty Drugiej Wojny Światowej
 • 12. Wielka Koalicja. Konferencje alianckie w Teheranie, Jałcie i w Poczdamie
 • 13. Podział świata po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej
 • 14. „Zimna wojna” i jej najważniejsze przejawy. Najważniejsze konflikty lokalne podczas "zimnej wojny"
 • 15. Problem niemiecki po Drugiej Wojnie Światowej
 • 16. Powstanie na Węgrzech w 1956 roku i "praska wiosna" w Czechosłowacji w 1968 roku
 • 17. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw
 • 18. "Jesień Narodów" w Europie i jej znaczenie. Etapy jednoczenia Europy: od traktatów rzymskich do traktatu w Maastricht
 • 19. Bibliografia


#11. Historia Polski. Wiek XX

 • 1. Sprawa polska przed wybuchem I wojny światowej i w polityce mocarstw podczas I wojny światowej
 • 2. Działalność militarna i polityczna Polaków podczas I wojny światowej
 • 3. Kształtowanie się ustroju politycznego II Rzeczpospolitej do 1919 roku
 • 4. Sprawa polska na konferencji paryskiej i w traktacie wersalskim
 • 5. Powstanie wielkopolskie i trzy powstania śląskie
 • 6. Problem granic północnych i południowych odrodzonej Polski. Konflikt z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią
 • 7. Geneza wybuchu, przebieg i następstwa wojny polsko – sowieckiej 1920 roku. "Bunt Żeligowskiego" i problem tzw. Litwy Środkowej. Problem mniejszości narodowych w Polsce po I wojnie światowej
 • 8. Ustrój polityczny II Rzeczpospolitej do 1926 roku. System partyjny II Rzeczpospolitej. Przewrót majowy z 1926 roku. Rządy sanacji w Polsce po 1926 roku
 • 9. Bilans II Rzeczpospolitej w dziedzinie gospodarki, oświaty i polityki zagranicznej
 • 10. Sytuacja międzynarodowa Polski przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej
 • 11. Najważniejsze etapy Wojny Obronnej Polski w 1939 roku
 • 12. Charakterystyka okupacji niemieckiej i sowieckiej ziem II Rzeczpospolitej
 • 13. Dwa nurty w polskim ruchu oporu. Rząd polski na wychodźstwie. Wysiłek militarny Polaków podczas Drugiej Wojny Światowej
 • 14. Sprawa polska na konferencjach alianckich w Teheranie, Jałcie i Poczdamie
 • 15. Akacja "Burza" i Powstanie Warszawskie 1944 roku
 • 16. Walka o władzę na ziemiach polskich w latach 1944 – 1947
 • 17. Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1948 – 1956
 • 18. Polska Rzeczpospolita Ludowa w latach 1956 – 1989
 • 19. Przemiany w Polsce po roku 1989
 • 20. Bibliografia
Kategorie tego audiobooka:

Fragment audiobooka
Historia. Zestaw maturalny

Możesz odsłuchać fragment audiobooka bezpośrednio na naszej stronie:

Potrzebny jest Flash, aby odtworzyć fragment audiobooka na stronie

... lub pobrać go na swój dysk:

Pobierz

Komentarze klientów do audiobooka:
Historia. Zestaw maturalny

Juras
Tylko dla matury podstawowej i dla takich leni, jak ja, którym nie chce się czytać ;)
Kajetan
Po wysłuchaniu poziom podstawowy można miec opanowany do perfekcji.
Młody Historyk
Zamieszczony materiał dobrze przedstawiony, poprawnie uporządkowany. Niestety jest to jedynie zakres podstawowy, niewystarczający do zdania matury na poziomie rozszerzonym. Świetnie natomiast sprawdza się dla przypomnienia najważniejszych informacji z Polski i ze świata.
A.P
proste i zwięzłe dane przedstawione w przystępny sposób. Ocena pozytywna
Inne audiobooki, które czyta Janusz German:
Biologia. Zestaw maturalny 50,00 zł
Dobry szef, zły szef 45,90 zł
Język polski. Zestaw maturalny 40,00 zł
Mackaya MBA sprzedaży w prawdziwym świecie 54,91 zł
Zaufanie działa! 24,90 zł